Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.bierzcieikreccie.com

 

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.bierzcieikreccie.com (dalej: „Serwis”).

 

2.    Serwis jest serwisem internetowym adresowanym do twórców video, udostępnianym przez Fundację OFF CAMERA z siedzibą w Krakowie (KRS nr 428063; dalej: „Fundacja”), adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków.

 

3.    Użytkownikiem Serwisu (dalej: „Użytkownik”) może być może być: (i) osoba fizyczna, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego albo (ii) osoba prawna.

 

4.    Użytkownik uzyskuje m.in. możliwość udziału w przeprowadzanych za pośrednictwem Serwisu konkursach oraz zamieszczania (publikowania) w Serwisie materiałów (dalej: „Materiały”) takich jak: (i) prace video i/lub audio-video, (ii) poglądy, opinie, komentarze, recenzje itp. (w szczególności poprzez udział w forum Serwisu; dalej: „Forum”).

 

5.    Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Dana osoba staje się Użytkownikiem z chwilą zarejestrowania konta Użytkownika w Serwisie (wymagającym w szczególności podania: pseudonimu (nicka), podstawowych danych osobowych, adresu e-mail, na który po rejestracji zostanie wysłane hasło/klucz). Przesyłając formularz rejestracyjny Użytkownik:

 

a.    potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i akceptacji treści Regulaminu;

 

b.    wyraża zgodę na: (i) przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu, (ii) przekazanie jego danych osobowych partnerom (kontrahentom) Fundacji w celach związanych z prowadzeniem Serwisu lub w celach marketingowych, (iii) przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących Serwisu, innych towarów/usług Fundacji lub jego partnerów lub kontrahentów;

 

c.    zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

 

d.    przyjmuje do wiadomości, że:

 

-        w Serwisie może prezentować jedynie Materiały własnego autorstwa, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr i/lub uprawnień osób trzecich (w tym poszanowania życia prywatnego);

 

-        zakazane jest rozsyłanie innym Użytkownikom wiadomości reklamowych, spamu, lub innych, nie zamówionych przez nich materiałów lub informacji;

 

-        zakazane jest kierowanie do innych Użytkowników treści naruszających dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób;

 

e.    przyjmuje do wiadomości, że w trakcie korzystania z Serwisu w systemie komputera używanego przez Użytkownika umieszczane są pliki „cookies”, co jest konieczne do prawidłowego korzystania z Serwisu (lub jego części);

 

f.     oświadcza, że zamieszczając Materiały w Serwisie, akceptuje bezpłatne rozpowszechnianie tych materiałów za pośrednictwem sieci Internet;

 

g.    oświadcza, że w wypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw w związku z publikacją danego Materiału przez Użytkownika, Użytkownik przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

 

6.    Administratorem podanych przez Użytkowników w formularzu rejestracyjnym danych osobowych jest Fundacja. Jednocześnie ustala się, że:

 

a.    podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu korzystania z Serwisu jako Użytkownik;

 

b.    podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację i mogą być przekazywane zaufanym partnerom i kontrahentom Fundacji w celach związanych z prowadzeniem Serwisu lub w celach marketingowych;

 

c.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia;

 

d.    usunięcie przez Fundację, na żądanie Użytkownika, danych osobowych Użytkownika, jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na usunięcie z Serwisu wszystkich Materiałów zamieszczonych przez Użytkownika.

 

7.    Zabronione jest przesyłanie lub umieszczanie przez Użytkownika treści, które:

 

a.    nawołują do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, politycznym, orientacji seksualnej lub mogą obrażać uczucia religijne,

 

b.    mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia małoletnich,

 

c.     powstały w wyniku działań mogących narażać na utratę życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt,

 

d.     zawierają wulgaryzmy, treści erotyczne lub pornograficzne,

 

e.     w inny sposób mogą naruszać obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje

 

8.    Korzystając z Forum, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego wychowania oraz netykiety, a w szczególności do:

 

a.    nie używania wyrazów powszechnie uznawanych za niecenzuralne;

 

b.    pisania według zasad poprawnej polszczyzny;

 

c.    wyrażania swoich poglądów o ile nie kolidują one z polskim prawem, netykietą lub Regulaminem;

 

d.    ponoszenia odpowiedzialności za treść i formę swoich wypowiedzi.

 

9.    Fundacji przysługuje prawo do zablokowania i/lub usunięcia z Serwisu konta danego Użytkownika i/lub usunięcia z Serwisu danego Materiału bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkownika, w przypadku ujawnienia:

 

a.    podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych;

 

b.    korzystania z Serwisu w sposób stanowiący naruszenie postanowień Regulaminu.

 

10.  Decyzja o zablokowaniu i/lub usunięciu konta danego Użytkownika i/lub usunięciu z Serwisu danego Materiału zależy wyłącznie od Fundacji. Od decyzji Fundacji nie przysługuje odwołanie.

 

11.  Szczegółowe (w tym odmienne od zawartych w treści Regulaminu) warunki zamieszczania Materiałów w związku z uczestniczeniem Użytkownika w danym konkursie, mogą zostać określone w regulaminie takiego konkursu.

 

12.  Wszelkie pytania dotyczące Serwisu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: info@bierzcieikreccie.com, lub pisemnie na adres: ul. Karmelicka 55/7, 31-128 Kraków.

 

13.  Fundacja zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączania Serwisu.

 

14.  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich bądź innych praw Użytkowników przez osoby trzecie. W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony użytek z Materiałów przez inne osoby lub ich publikację w jakiejkolwiek postaci.

 

15.  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkowników praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.

 

16.  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych Użytkowników przez osoby trzecie przy użyciu hasła danego Użytkownika.

 

17.  Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe poniesione przez Użytkownika, powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, chyba że są one skutkiem umyślnych działań lub zaniechań Fundacji.

 

18.  W wypadku modyfikacji albo likwidacji Serwisu, wybrane przez Fundację Materiały będą trwale usunięte z serwerów Serwisu, bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

 

19.  Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej pod adresem: http://www.bierzcieikreccie.com/pages/regulamin. Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie, po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

 

Kontakt | O nas | Regulamin | FAQ
© Copyright 2012 BiK, created by HOQS

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików cookies, prosimy opuść stronę lub zablokuj takie pliki w ustawieniach swojej przeglądarki.